Bury your loved ones with dignity back homeBaixar 18.35 Kb.
Encontro17.02.2018
Tamanho18.35 Kb.

Being a stranger in a foreign land you need to make sure you are adequately insured, more so for funeral cover. The death of a loved one can bring unforeseen expenses, if you are not prepared. Rather sign up for a funeral cover, that allows both you and loved ones a dignified burial back home in Zimbabwe.
Through our various funeral cover packages

You will be able to access this service, which has affordable premiums tailor-made to your needs and budget.


One thing you can be assured of is the fact that the remains will arrive home in a casket fit for a presidential burial.
Whether the remains are ferried by air or transported by road will be determined by the package you’ve chosen. You can even have a package where the remains are flown to the homeland and the cost of two air tickets for family members are included.
Our Funeral premiums start from as low as R100 per month to R450.

Bury your loved ones with dignity back home

Kuvamutorwa munyika isiri yababa vako zvinoda kuti uvewakagadzirira ramangwana rako, kunyanya nyanya kuzvirongera kanawawirwa nendufu. Kushayikirwa nemudikani kunounza ndyeko zhinji yangaisina kutarirwa, kunyanya wangausinga zvifungire. Zvirinani, kuti urongere matambudziko akadai ne chirongwa chinokusesedza nekukupa mukana wekuti uchengetwa zvinenduramo kumusha kwababa kuZimbabwe kana iwe kana kuti vadikani vako vakashaya.


Kupfurikidza nezvirongwa zvedu zvinokusesedza mudambudziko rerufu zvakasiyana siyana, iwe nevadikani vako muno kwanisa kubatsirwa nechirongwa ichi, chinenge chinemutemo wakagadzirwa kuti uenderane nezvido zvako uyezve nehomwe yako.
Chinhu chimwe chatinokuvimbisa ndechokuti, mutumbi wemushakabvu unsvika kumusha wakashongedzwa mukasikete remhando, rinoenderana nevatungamiri venyika!
Kuti mutumbi unozovhainiswa nefuramachina kana kuti unozoenda nemotokari, izvi zvinozoenderana nechirongwa chamunenge masarudza. Pane chimwe chirongwa chinoona kuti mutumbi wavhainiswa nefuramachina uye nemutengo wematikiti eveukama vaviri vanenge vachiperekedza mushakabvu, wakatemerwa muchirongwa ichocho.
Mibhadharo yezvirongwa zvedu zvinokusesedza mudambudziko rerufu zvinotangira paR100 kusvika paR450 pamwedzi woga woga.
Chengeta vadikani vako vashaya kumusha zvine nduramo

Sendo um estranho numa terra estrangeira que você precisa ter a certeza que estão devidamente segurados, mais para cobrir enterro. A morte de um amado pode trazer despesas imprevistas, se

você não está preparado. Ao contrário cadastre-se agora para uma seguro enterro, que permite que você e entes queridos de volta um enterramento digna em Simbabwe.
Através de nossos embrulhos de seguro enterro várias Você será capaz de aceder a este serviço,

que tem prémios acessíveis especialmente concebidos para suas necessidades e orçamento. Uma coisa você pode ter certeza é o fato de que os restos vão chegar em casa em um caber caixão para um enterro presidencial.


Se os restos mortais são transportados por via aérea ou transportadas por via rodoviária será determinada pelo o embrulho que você escolheu. Você pode até mesmo tem um embrulho onde os restos mortais são percorridos à pátria e ao custo de dois ar bilhetes para os membros da família estão incluídos.
Nosso prémios Enterro desde tão baixo como

R100 por mês para R450.


Enterrar seus entes queridos com dignidade volta para casa
Ukuba umuntu wemzini kweliny’lizwe elinga silolabokhokho bakho kunzima, kufanele ukuthi uhlale ulungisile impilokahle yakho ngoba ingozi ezifana ngemfo ziyatholakalwa!

Ukufelwa ngowes’thandwane kukupathela inkinga ezinkulu ezingabonekwi. Ngakhoke kufanele ukuthi ulungisele inkathazo ezifana ngalezi ngokutenga umasincwabane uzokuvumela ukuthi ubuyel’ekhaya lomufi, ukuyofihla othandekayo ekhaya lakini!


Thina silungisile imininingwane, yona ehambelana ngomuntu nomuntu – intando zakhe lemali yona ezakwanisa - ukuzokunceda nxa’inkathazo yemfa isikuwele!
Into eyodwa esikuthembisa yona ngeyokuthi, isidhumbu sizofika ekhaya lakini sisebhokisini njengalawo asetshenziswa nxa’inkosi ibhubhile!
Nxa’ufuna ukuthi isidhumbu sivhayiniswe ngefulamashina noma ukuthi sihanjiswe ngendlela sesibuyel’ekhaya, silawo imininingwane ehambelana lakhonokho. Wena imininingwane uzoyithenga ngiyo ezasibonisa indlela yokuthwalisa isidhumbu ekhaya. Ikhona imininingwane evumela ukuthi isidhumbu sihanjiswe ekhaya sinika ababili ebesihlobo amatikiti ukuthi baphelekezele isidhumbu ngefulamashina.
Inthengo yethu ey’umasincwabane iqalisa kumali ephansi kakhulu i100rands, isikhwela ukufika ku450rands ngenyaka yodwa yodwa!
Ngqibela othandekayo wakho lo’buntu olufaneleyo ekhaya!

Xa ulindwendwe elizweni, udinga isiqinisekiso sendleko, ingakumbi isiqinisekiso somngwabo. Ukufa komntu omthandayo kungazisa indleko ezinkulu ingakumbi xa ungalindelanga. Kungcono ungenele umasingcwabane oza kuqinisekisa ukubawena nabo ubathandayo bangcwatywa ngesidima emva ekhaya e Zimbabwe.


Sinoluhlu olwahlukahlukeneyo lomasingcwabane ongakwaziokulufikelela ngendleko efikelelekayo.
Sithanda ukukuqinisekisa ukuba umzimba singa wuthwala siwuse ekhaya usebhokisini kwaye ufike ulungele umngcwabo onesidima.
Siyakwazi ukuwuthwala umzimba ngendiza okanye siwuthumele ngenqwelo kuxhomekeke ekuthini ukhethe owuphi umasingcwabane. Sinako ukuwuthumelangendiza umzimba emaphandleni, sihlanganise nendleko zamatikiti amabini endiza azakuhambisa amalungu osapho.
Umasingcwabane wethu uqala kwikhulu le randi ukuya kumakhulu amane anama shumi amahlanu erandi.
Ngcwaba obathandayo ngesidima emva ekhaya!
Kuva uri xita xi famba etikweni ra vambe ufanele uva usi rhelelekile ngopfu ngopfu ma yelana na rifu. Rifu ra murhandziwa wa wena ringa tisa swikweleti swotala loko ungato yimiselangi. Swantswa u vana xa nchumu xo tiseketela hi xona ma yelana na rifu. Leswaku wena namurhandziwa wa wena mita lahliwa kahle hi xiyimo xale henhla ekaya eZimbabwe.
Hikwalaho ka ku hambana ka mintsengo yo lahla vafi. Kuna mintsengo leyi yinga endlaka leswaku u kota ku tirhisa xiyenge lexi. Xiyenge lexi unga kotaka kuxi fikelela ma yelana na tihakelo eka swileveko swa wena ku ya hi mali leyi ungana yona.
Xilo xinwe lexi hiku tshembisaka xona hi leswaku leswi swi nga sala swita. Fika ekaya swiri endzeni ka bokisi ra mufi swi sirhelelekile.
Hambileswi swinga sela swi ta tamba hi xihahampfhaka kumbe hi xipandza manenga, swita ya hikuri wena u hlawule xihi xiyenge xa kona. Unga tlhela uva na ntsengo wo kota kuri u kota ku leswi swinga sala swikota ku hehiseriwa etikwenira ka n’wina. Na ntsengo wo kota ku xeva mathikithi ma xihahampfhuka mambirhi ya maxaka ya wena ma katsiwa.
Ma hakelelo ya kona ma sungula eka ntsengo lowu ntsanana kusukela eke R100 hi nhweti ku tika eka R450.
Lahla murhandziwa wa wena hi xiyimo xa le henala ekaya.

Compartilhe com seus amigos:


©aneste.org 2020
enviar mensagem

    Página principal
Universidade federal
Prefeitura municipal
santa catarina
universidade federal
terapia intensiva
Excelentíssimo senhor
minas gerais
união acórdãos
Universidade estadual
prefeitura municipal
pregão presencial
reunião ordinária
educaçÃo universidade
público federal
outras providências
ensino superior
ensino fundamental
federal rural
Palavras chave
Colégio pedro
ministério público
senhor doutor
Dispõe sobre
Serviço público
Ministério público
língua portuguesa
Relatório técnico
conselho nacional
técnico científico
Concurso público
educaçÃo física
pregão eletrônico
consentimento informado
recursos humanos
ensino médio
concurso público
Curriculum vitae
Atividade física
sujeito passivo
ciências biológicas
científico período
Sociedade brasileira
desenvolvimento rural
catarina centro
física adaptada
Conselho nacional
espírito santo
direitos humanos
Memorial descritivo
conselho municipal
campina grande